Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. UNICEF  W  IMBRAMOWICACH

 

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020 r. poz. 1394).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020 r. poz. 1389).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U z 2020 r. poz. 1386).
 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm. ).
 5. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie  szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny  lub  mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza , w pozostałych częściach  budynku  tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7. 15 do 15.15 .
 5. Na  terenie  szkoły  można  korzystać z dystrybutora wody pitnej .
 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie pielęgniarki,  w pokoju nauczycielskim.
 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem  ostrożności, należy  wyrzucić  do  pojemnika - kosza  wyposażonego w worek.
 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz  gdy  domownicy  nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie  przychodzą  (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach - nie wcześniej niż 10 minut  przed  rozpoczęciem  planowanych  lekcji / zajęć.
 3. Uczniowie dojeżdżający – zgodnie z harmonogramem dojazdów.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów ( bez wchodzenia do budynku szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  z dziećmi oraz uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa  dotyczących  zachowania   w przestrzeni   publicznej. 
 5. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci przedszkolne   mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między  wejściem   głównym  do  budynku              ( w okresie adaptacji dzieci do przedszkola – 2 tygodnie),  zachowując  zasady:
 • 1 opiekun  z  dzieckiem/ dziećmi,
 • dystansu  od  kolejnego  opiekuna  z dzieckiem/dziećmi  min. 1,5 m,
 • dystansu  od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:

osłona ust i nosa,    dezynfekcja  rąk).

 1.   Po zakończonych zajęciach dzieci przedszkole są odprowadzane przez pracownika szkoły do wyjścia głównego . Rodzic sygnalizuje przyjście po dziecko dzwonkiem przy drzwiach głównych.
 2. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.);  w  razie  zmian  zobowiązani  są do uaktualnienia danych.

 

Czego należy przestrzegać ?

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące  wskazywać  na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności  gorączkę,  kaszel, należy odizolować  ucznia w  odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany  własny  środek  transportu).
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas  kichania  i  kaszlu  oraz unikanie  dotykania oczu, nosa  i ust.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować  się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi  między  sobą.
 4. Należy  wietrzyć sale, części wspólne  (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  a w razie  potrzeby  także  w czasie  zajęć.
 5. Zaleca  się korzystanie  przez uczniów z boiska  szkolnego  oraz  pobytu  na świeżym powietrzu  na  terenie  szkolnym ,  w tym w czasie  przerw.
 6. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze sobą do szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów. Ograniczenie  to nie dotyczy dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności   z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach należy dopilnować, aby  dzieci  nie  udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne  czyszczenie  (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 7. Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w wyznaczonych  salach  dydaktycznych, sali gimnastycznej,  w miarę możliwości na świeżym powietrzu
 8. Każda  grupa  ma  przypisany  odrębną, w miarę    możliwości   część   szatni – wydzieloną  w różnych   miejscach  szkoły.
 9. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu  na  stosowane  procedury.
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać  dziecko  oraz  osobom  upoważnionym  do  odbioru  dziecka  ze  szkoły

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracji  i obsługi

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i w miarę potrzeby fartuchy).
 3. W strefach wspólnych ( korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety, szatnie) uczniowie i pracownicy szkoły używają maseczek.
 4. Podczas załatwiania spraw służbowych (  pracownicy używają maseczek .
 5. Maseczki  winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 6. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku  należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min ( czas przerw inny niż w kl. IV- VIII).
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 14. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 15. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów -  pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie, gdzie odbywają się zajęcia świetlicowe  należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci ), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci  oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 16. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych .
 17. Przeprowadzając   dezynfekcję,  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń   producenta znajdujących  się  na  opakowaniu  środka   do dezynfekcji.  Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli   narażeni   na  wdychanie    oparów   środków    służących do dezynfekcji.
 18. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy, schodów) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Należy  wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie  odpowiednich  odległości  między  pracownikiem  a użytkownikami.
 3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci  będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady  zostaną  określone  w  regulaminie  biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo  zdezynfekować  ręce  i z dezynfekować  blat, na którym leżały  książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres  minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone  półki, oznaczone  datą  zwrotu, odizolowane  od  innych egzemplarzy.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w  Świdnicy oraz organ prowadzący szkołę .
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić  do  pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie  powiadomić  dyrektora  szkoły i skontaktować  się  ze  stacją sanitarno – epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym szpitala,                   a w razie pogarszającego  się  stanu  zdrowia  zadzwonić  na  pogotowie  pod  numer  999 l ub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora   i  izoluje  się  od  wszystkich  osób  w  izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie  służby  sanitarne, medyczne  i  organ  prowadzący.
 5. W  pomieszczeniu  pełniącym  rolę  izolatorium  nie  mogą  przebywać  inne  osoby.
 6. Pracownik z  podejrzeniem  zachorowania, o ile  jej/jego  tan zdrowia na to pozwoli,  będzie przebywać   w znaczonym   pomieszczeniu   sam  do czasu   przybycia  odpowiednich   służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik  Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach  został skierowany do szpitala  z podejrzeniem  koronawirusa, dyrektor  w porozumieniu  z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym , organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na  czas  niezbędny  do  wykonania  koniecznych  czynności  sanitarno-epidemiologicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura  wchodzi  w  życie z dniem  podpisania i  obowiązuje  do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie  internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie  szkoły.
 4. Pracownicy administracji  i obsługi zostaną  zapoznani  z procedurą  podczas  szkolenia.
 5. O wszelkich  zmianach  w procedurze  będą  niezwłocznie  powiadamiane  osoby zainteresowane.

Informacje uzupełniające:

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego  -  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego  dyrektor szkoły będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole . Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Data dodania: 2021-09-07 19:01:50
Data edycji: 2022-09-13 13:48:18
Ilość wyświetleń: 942

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook