Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

List DKO do rodziców uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!

Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi
ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór
szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą) jest niezmiernie
ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc
z użytecznymi informacjami i radami.
1. Kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:
- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r.
- Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2023/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zawiera ono w załączniku
szczegółowy terminarz rekrutacji w naszym województwie. W szczególności warto
wiedzieć, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 15 maja do 19
czerwca br. W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów
międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe potrwa
krócej, bo do 31 maja. W szkołach tych od 1 do 12 czerwca będą odbywać się
dodatkowe sprawdziany wiedzy, umiejętności i sprawności. Od 23 czerwca do 10
lipca uzupełnia się wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
- Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
oraz nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy,

2
artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2022/2023, oraz określenia
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może być złożony do maksymalnie
3 szkół. Organ prowadzący może wszakże zwiększyć liczbę szkół do wyboru na
swoim terenie, np. we Wrocławiu w elektronicznej rekrutacji uczniowie będą mogli
wybrać 6 szkół. Uczniowie mogą składać podania do szkół w różnych
miejscowościach i na terenie różnych powiatów. Od lat obserwuje się systematyczny
wzrost liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach w dużych miastach
m.in. w ubiegłym roku uczniowie z terenu stanowili prawie 40% wszystkich
uczestniczących w rekrutacji we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku dominuje rekrutacja
elektroniczna. Informacjami służą: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organy
prowadzące (we Wrocławiu źródłem rzetelnej informacji jest Kompleksowy System
Rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl), Kuratorium Oświaty.
3. Ósmoklasista może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych - połowę
za wyniki na egzaminie ósmoklasisty, resztę za oceny na świadectwie (j. polski,
matematyka, dwa przedmioty wskazane przez szkołę w zależności od oddziału, do
którego aspiruje uczeń - maksymalnie 72 pkt.), konkursy i olimpiady (maksymalnie
18 pkt.), wolontariat (3 pkt.), świadectwo z wyróżnieniem czyli z biało-czerwonym
paskiem (7 pkt.). Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. W pierwszej kolejności  do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:
 laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych nadzorowanych
przez Ministra Edukacji i Nauki (nie wszystkie konkursy nazywające się
olimpiadą ten warunek spełniają)
 laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim (w przypadku naszego województwa są to laureaci
konkursów przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak)

3
 laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych dla których
organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub
specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona przez MKiDN

5. Wniosek z powyższego jest taki, że warto startować w olimpiadach i konkursach,
dobrze się uczyć, angażować społecznie. Pracowitość, aktywność, zaangażowanie
i osiągane sukcesy przysparzają punktów rekrutacyjnych. Do egzaminu ósmoklasisty
w dniach 23-25 maja zostało 2 tygodnie, do końca roku szkolnego 1,5 miesiąca. Na
ostatniej prostej trzeba się solidnie przyłożyć do nauki, zawalczyć o jak najlepszy
wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz o oceny końcowe z przedmiotów. Bardzo
Państwa proszę o pozytywne motywowanie swoich pociech, wsparcie, a także
odpowiedni nadzór nad nimi w kluczowym momencie ich życia.
6. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwą sprawą. Warto odpowiedzieć sobie na
pytanie kim chcę być w życiu, czym się zajmować, jaki zawód wykonywać. Jeżeli
dziecko ma sprecyzowane plany, posiada określone zdolności i przejawia konkretne
zainteresowania jest łatwiej (chce być lekarzem - szukamy oddziałów z profilem
biologiczno-chemicznym w liceach ogólnokształcących, chciałoby zostać inżynierem
lub informatykiem - wybieramy szkoły z profilami matematyczno-fizycznym czy
matematyczno-informatycznym, pragnie służyć w mundurze - wskazujemy klasy
mundurowe, marzy o zawodzie mechanika samochodowego, cukiernika czy fryzjera -
rozglądamy się za takimi specjalnościami w technikach i szkołach branżowych itd.).
Trudno jednak oczekiwać od 15-latka jasno określonych planów zawodowych
i życiowych. A co mają począć uczniowie, którzy dobrze się uczą ze wszystkiego?
I nie są w stanie konkretnie odpowiedzieć kim chcieliby zostać w dorosłym życiu?
Dla nich najlepszą opcją byłoby, jak się zdaje, liceum ogólnokształcące. Na pewno
warto by uczeń - nastolatek współdecydował o wyborze edukacyjnej drogi. Trzeba
brać pod uwagę jakie przedmioty i dziedziny go interesują, które lubi, z których idzie
mu lepiej niż z innych. Dobrze jest zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,
w szczególności uzyskać informację jakie przedmioty w danym oddziale są
realizowane w zakresie rozszerzonym. Dowiedzieć się co szkoła proponuje po
obowiązkowych zajęciach. Ustalić jakie korzyści będzie miał uczeń z wyboru szkoły,
jakie po jej ukończeniu będą jego edukacyjne i zawodowe perspektywy. Odwiedzić

4
szkołę, popytać wśród znajomych, poczytać w internecie. Zerknąć na zdawalność
matur i egzaminów zawodowych (szczegółowe wyniki są publikowane na stronie
internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Dojazdy zabierają czas przeto
dobrze byłoby wybrać jak najlepszą szkołę możliwie blisko. Warto poznać progi
rekrutacyjne czyli wartości punktowe, od których przyjmowano w ubiegłym roku
bądź w minionych latach do poszczególnych oddziałów w danych szkołach. Co
prawda w 2023 r. mogą się one podwyższyć lub obniżyć, ale generalnie wykazują
względną stabilność. Dobrym pomysłem jest zatem wskazać szkoły z różnymi
progami rekrutacyjnymi tak, aby przynajmniej do jednej się dostać. Ważna informacja
- po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz po uzyskaniu
wyników egzaminu ósmoklasisty można w terminie do 10 lipca dokonać zmiany
w zestawie wybranych szkół i oddziałów.
7. Uczeń dokonuje wyboru szkoły, a w jej obrębie oddziału. Może wskazać jeden
oddział w jednej szkole, może też wskazać tyle oddziałów ile jest ich maksymalnie we
wszystkich szkołach, które ma do wyboru. Bezpieczniej jest wskazać większą liczbę
oddziałów. Warto przyjrzeć się przypadkowi Wrocławia, który zdecydował się na
rekrutację do 6 szkół. Odbywać się ona będzie w stolicy Dolnego Śląska
elektronicznie. Kandydat tworzy listę, na której wskazuje w kolejności szkoły
i oddziały (od oddziału „upragnionego” na miejscu pierwszym do oddziału „na
wszelki wypadek” na ostatnim). Do danego oddziału w konkretnej szkole, spośród
wszystkich uczniów ubiegających się o 32 miejsca w oddziale, zostanie
zakwalifikowanych 32 uczniów z najwyższą liczbą punktów. Szczęśliwcy, czyli
olimpijczycy i ci z wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych dostaną się do
wymarzonych szkół i oddziałów z pierwszej opcji, reszta trafi do szkół i oddziałów
z drugiego albo kolejnych wyborów. W ten sposób powstanie lista uczniów
zakwalifikowanych w pierwszym naborze. Jeśli dostarczą w określonym terminie
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej to zostaną przyjęci do szkoły
ponadpodstawowej. Niezakwalifikowani oraz zakwalifikowani, ale niezadowoleni
z wyniku rekrutacji, będą mieli szansę w drugim naborze na ewentualne wolne
miejsca w szkołach. Po zakończeniu procesu rekrutacji do szkoły przyjmuje dyrektor,
o ile rzecz jasna dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Na początku roku szkolnego
niektórzy uczniowie z różnych powodów zmieniają szkoły. Wtedy pojawia się szansa

5
dla zdeterminowanych, którzy trafili wcześniej do innych szkół lub pozostają bez
przydziału. Stany osobowe w oddziałach w poszczególnych szkołach stabilizują się
ok. 10-15 września.
8. Drugi rok z rzędu do szkół ponadpodstawowych trafi 1,5 rocznika, to efekt obniżenia
wieku szkolnego z 7 do 6 lat w 2014 r. (w 2016 r. przywrócony został obowiązek
szkolny od 7 lat). O miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie ubiegał się teraz
rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat oraz pół rocznika dzieci
z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki. Na Dolnym Śląsku
o miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie starać się 38710 osób, w tym 1651
uchodźców z Ukrainy. Nie będzie trudniej dostać się do szkoły niż w poprzednich
latach, gdyż organy prowadzące przygotowały odpowiednio więcej miejsc we
wszystkich typach szkół. W r. szk. 2023/2024 w wielu szkołach zrobi się tłoczniej,
dłużej będą trwały zajęcia. W kolejnym roku sytuacja się poprawi, ponieważ do szkół
ponadpodstawowych trafi rocznik liczący 17747 osób (obecne klasy siódme). Dla
porównania - następne roczniki liczą: 26327 osób (klasy szóste), 28827 osób (klasy
piąte), 29589 ( klasy czwarte) 28504 (klasy trzecie).
Państwa pociechom życzę bardzo dobrze zdanego egzaminu ósmoklasisty, jak
najlepszych ocen na świadectwie i dostania się do wymarzonej szkoły w pierwszym
naborze.
Z szacunkiem pozostaję
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Data dodania: 2023-05-08 17:09:53
Data edycji: 2023-05-08 17:10:21
Ilość wyświetleń: 369

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły

Seneka Młodszy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook